Detail 24 ny 

NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt.

 

Status for detailhandlen i Brøndby

Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2. Brøndby Strand Centrum og Brøndbyøster Center er de største udbudspunkter i kommunen.

I Brøndbyøster Center er i alt 17 butikker fordelt på Nygårds Plads og Brøndbyøster Torv. Her ligger blandt andet kommunens eneste varehus Kvickly samt discountbutikkerne Fakta og Netto. Det samlede bruttoareal til detailhandel var 7.900 m2, heraf er hovedparten disponeret til dagligvarer.

I Brøndby Strand Centrum ligger i alt 14 butikker, heraf er 64 % dagligvarebutikker. De største butikker er supermarkedet SuperBest, samt discountbutikkerne Netto og Aldi. Bruttoarealet i Brøndby Strand Centrum er 5.600 m2, heraf er 89 % dagligvareareal.

I bydelen Brøndbyvester ligger 10 butikker på Kirkebjerg Torv og på Park Alle, heraf er 70 % dagligvarebutikker. Den største dagligvarebutik er supermarkedet SuperBrugsen, som ligger i lokalcentret Park Allé. I bydelscentret Sdr. Ringvej/ Kirkebjerg Torv ligger i alt 8 butikker. Disse er primært mindre specialbutikker som købmand, kiosk, bager, blomster, apoteksudsalg, cykelhandler og genbrugsbutik.

Siden 2009 har Brøndby Kommune i alt mistet 5 dagligvarebutikker, mens der i alt er kommet 3 udvalgsvarebutikker til kommunen. Det er mindre kiosker og andre dagligvarespecialbutikker, der er faldet bort i Brøndby Kommune, mens der er kommet nogle nye større dagligvarebutikker blandt andet på Nygårds Plads. Omvendt er det samlede bruttoareal steget med 17 % i hele kommunen i perioden 2009 til 2013. Bruttoarealet til dagligvarer er steget med 26 % fra 14.900 m2 til 18.700 m2.

Stigningen i bruttoarealet kan ses i alle tre bydele.

Bruttoarealet til udvalgsvarer er ligeledes steget med 10 % fra 2009 til 2013. Den samlede dagligvareomsætning i kommunen er steget 16 % i perioden 2008 til 2012 fra 464 mia. kr. i 2008 til 536 mia. kr. i 2012, mens udvalgsvareomsætningen er steget 1 % fra 279 mia. kr. til 283 mia. kr. i 2012.

Den generelle udvikling i Danmark er, at både dagligvare- og udvalgsvareomsætningen i 2012 er på niveau med omsætningen i 2008. Det er især i Brøndbyøster, at detailhandelen er blevet styrket i perioden 2009 til 2013. Siden 2009 er varehuset Kvickly på Nygårds Plads blevet udvidet og ombygget. Herudover er discountbutikken Fakta og Jysk blevet etableret med tilknytning til et parkeringshus. I bydelen Brøndbyøster er den samlede omsætning således steget 44 % i perioden 2008 til 2012. Omsætningen er ligeledes steget i bydelen Brøndby Strand med 6 % i perioden 2008 til 2012. Omvendt er den samlede omsætning i bydelen Brøndbyvester faldet med 12 % i samme periode.

Handelsbalance

Handelsbalancen for dagligvarer, som er forholdet mellem omsætning og forbrug, var i 2012 65 % i Brøndby Kommune, mens forholdet for udvalgsvarer var 37 %. Tallene viser, at forbrugerne i Brøndby Kommune får dækket en relativ stor del af deres dagligvareforbrug ved køb udenfor kommunen, da dagligvarebutikkerne omsætter for 35 % mindre end forbruget i kommunen. Handelsbalancen for udvalgsvarer er ligeledes relativ lav, da udvalgsvareomsætningen i butikkerne i kommunen kun dækker 37 % af udvalgsvareforbruget. Udvalgsvarebutikkerne er primært enkelte meget store udvalgsvarebutikker, som tiltrækker kunder fra hele Vestegnen og i en vis grad det resterende Hovedstadsområde.I Brøndby er der ingen væsentlig koncentration af udvalgsvarebutikker med for eksempel beklædning, optik, isenkram, legetøj, boghandler der kan konkurrere med de omkringliggende udbudspunkter Rødovre Centrum, Glostrup ShoppingCenter og Ishøj Bycenter.

Set i forhold til 2008 har Brøndby dog fastholdt handelsbalancen på udvalgsvarer, mens handelsbalancen er steget fra 57 % i 2008 til 65 % på dagligvarer. Det er dog ICP's vurdering, at der trods konkurrencesituationen stadig er basis for at øge handelsbalancen for dagligvarer i Brøndby kommune. Forbrugerne køber dagligvarer så tæt på bopælen som muligt, hvis det rigtige udbud findes.

Konkurrencesituationen intensiveres

Den overordnede konkurrencesituation i regionen er gennem de senere år blevet skærpet og det ventes, at der også i de kommende år vil blive mere rift om kunderne. Rødovre Centrum er i færd med en udvidelse på i alt 10.000 m2 som åbner i august 2013. Her vil komme 4.000 m2 yderligere detailhandel, samt 6.000 m2 kundeorienterede servicefunktioner som biograf og fitness. Rødovre Centrum har før udvidelsen 93 butikker og 20 kundeorienterede servicefunktioner fordelt på 39.000 m2 butiksareal. Rødovre Centrum er et af de stærkeste udbudspunkter i Hovedstadsregionen, og tiltrækker blandt andet især forbrugerne i den nordlige del af Brøndby kommune. I Glostrup blev Glostrup ShoppingCenter udvidet og renoveret i 2010. Centret blev udvidet med 6.000 m2, således er der i dag 46 butikker og 6 kundeorienterede servicefunktioner fordelt på 20.000 m2 butiksareal. Her er et bredt udbud af både dagligvarer og udvalgsvarer. Ved siden af Glostrup ShoppingCenter ligger 2G Shopping med 7 butikker, heriblandt discountbutikkerne Lidl og Netto. Detailhandelen i Glostrup tiltrækker blandt andet forbrugerne fra Brøndbyvester. I Ishøj tiltrækker Ishøj Bycenter med hypermarkedet Bilka en del kunder fra især den sydlige del af Brøndby kommune. Her er 24 butikker og 12 kundeorienterede servicefunktioner fordelt på 22.000 m2 butiksareal. De større udbudspunkter udenfor Brøndby kommune ligger tæt på de tre detailhandelskoncentrationer i kommunen. Omkring 3 km fra Nygårds Plads ligger Rødovre Centrum og Glostrup ShoppingCenter. Kirkebjerg Torv ligger godt 1 km fra Glostrup Shoppingcenter og 6 km fra Rødovre Centrum. Ishøj Bycenter ligger 7 km fra Kirkebjerg Torv, 13 km fra Nygårds Plads og 5 km fra Brøndby Strand Centrum. Længere mod syd har det regionale shoppingcenter Waves i 2009 gennemgået en omfattende renovering og udvidelse på 12.000 m2 i den østlige del af entret. Centret indeholder hypermarkedet Bilka samt 86 andre detailhandelsbutikker og 25 kundeorienterede servicefunktioner med et samlet butiksareal på 75.000 m2. I Herlev arbejdes der på at etablere den største koncentration af store udvalgsvarebutikker i Hovedstadsområdet. På Herlev Hovedgade 17 (DISA) er der mulighed for i alt 34.500 m2 udvalgsvarebutikker samt 4.500 m2 dagligvarebutikker. Det er planen at opføre et varehus på 3.500 m2 samt en discountbutik på 1.000 m2. Projektet er VVM godkendt og efter planen skal Herlev Hovedgade 17 åbne primo 2015.

Anbefalinger til detailhandelen i Brøndby

Detailhandelen i Brøndby kommune er omkranset af større udbudspunkter, der kan være vanskelige at matche især på udvalgsvarer. Forbrugerne forventes også i fremtiden at være villige til at køre langt for det rigtige udbud af varer og oplevelser. Det må forventes, at butikkerne i fremtiden yderligere vil blive koncentreret i få store udbudspunkter. Ikke mindst den øgede e-handel må forventes at skubbe yderligere på denne koncentrationsproces. Derfor må det forventes at især de mindre udbudspunkter vil få vanskeligere ved at opretholde et rimeligt udbud af udvalgsvarebutikker. Det er ICP's vurdering, at Brøndby Kommune primært skal satse på at styrke de store udvalgsvarebutikker i kommunen. Derimod vil dagligvarerne fortsat blive købt så tæt på bopælen som muligt. Denne udvikling er blevet understøttet af de øgede åbningstider, der gør, muligt at nå hjem, før butikkerne lukker. Det er ICP's vurdering, at Brøndby Kommune fortsat skal sikre en god og decentral dagligvareforsyning i de tre bydele Brøndbyøster, Brøndbyvester og Brøndby Strand. Man bør, så vidt det er muligt, understøtte den allerede eksisterende centerstruktur og etablere eventuelt nye dagligvarebutikker centralt i her.

Detailhandelen bør derfor styrkes og koncentreres centralt i Brøndby Strand Centrum, bydelscenter Brøndbyøster og bydelscenter Brøndbyvester. Hermed vil man kunne udnytte synergieffekten i de enkelte udbudspunkter til at tiltrække kunderne og være et reelt alternativ på dagligvaresiden til de nærliggende udbudspunkter.

Det er planlovens intension at styrke detailhandelen i bymidten eller i bydelscentret samtidig med, at man skal sikre en god lokal forsyning tættere på boligerne. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at der er et tilstrækkeligt stort kundeunderlag i næroplandet til at forsyne en eventuel ny lokal butik, uden at det får alvorlige konsekvenser for den eksisterende detailhandel i bymidten eller bydelscentret. Næroplandet defineres typisk som boligerne i gå- eller cykelafstand til butikken. Etableringen af en dagligvarebutik i nærområdet, som for eksempel en discountbutik, vil generelt øge attraktiviteten for lokalområdet. Men hvis det sker på bekostning af en væsentlig svækket detailhandel i bymidten eller bydelscentret, er det ICP's vurdering, at man skal tilgodese bymidten eller bydelscentrets muligheder for at opretholde en god forsyning med både daglig og udvalgsvarebutikker.

Fremtidigt arealbehov og centerstruktur

Beliggenheden af detailhandel vil også i fremtiden have en stor betydning. Generelt søger butikker sammen med andre, for at de kan udnytte den synergieffekt, en koncentration af butikker giver. Arealudlæg til nye butikker bør således foretages så centralt og så koncentreret som muligt, så synergien og den særlige fortættede stemning fastholdes. Samtidig skal de fremtidige arealudlæg sikre, at forbrugerne i de enkelte områder i Brøndby Kommune bliver serviceret på det rigtige niveau og får begrænset afstand til indkøb. Bymidten Brøndby Strand Centrum, og de enkelte bydelscentre og lokalcentre skal have en god lokal dagligvareforsyning. Frem til 2021 ventes det, at dagligvareforbruget i Brøndby Kommune vil stige med 2 %, mens udvalgsvareforbruget forventes at stige 17 % i perioden 2012 til 2021. Udviklingen på dagligvareområdet skal ses i lyset af forventningen om en begrænset stigning i forbruget af dagligvarer pr. person samt forventningen om et faldende befolkningstal med 1,5 % i Brøndby Kommune frem til 2021. Til sammenligning forventes det samlede befolkningstal i Landsdel Københavns omegn at stige 5 % i samme periode, mens befolkningstallet i Københavns kommune forventes at stige 15 %. En arealramme for nyt butiksareal styres dels af forbrugets udvikling, dels af ønsket om at styrke detailhandelen. Det samlede bruttoareal for Brøndby Kommune var 41.000 m2 i 2013. Her var 19.100 m2 bruttoareal til dagligvarer og 21.900 m2 bruttoareal til udvalgsvarer, jf. tabel nedenfor.

tabel 1

tabel 3

Det er væsentligt, at man i planlægningen tilfører detailhandelen i Brøndby Kommune mulighed for dynamik og udlægger arealer i beliggenheder, hvor detailhandelen vil efterspørge dem. Inden for dagligvarer er der en række butikker, der har en relativt høj arealeffektivitet. Der er en lang række - også større - butikker, der f.eks. på grund af deres koncept og beliggenhed, ikke længere har den betydning for forbrugerne, som de engang havde. Disse har ofte et relativt stort bruttoareal, da f.eks. deres lagerfaciliteter er udviklet til et væsentligt større og bredere sortiment end det, de i dag præsterer. Nye butikstyper som for eksempel giver mulighed for at prøve varen, nye udstillingskoncepter, mere rationel håndtering af varer og nylokaliseringer er faktorer, der indebærer, at mange butikker har behov for stadig mere areal. Nogle butikker accepterer en lavere arealbelastning for at give kunderne den "rigtige" oplevelse. Personale og lagerfaciliteter substitueres således med et større salgsareal.

I vurderingen af det fremtidige arealudlæg er der taget højde for øget udbredelse af e-handel, for den skærpede konkurrencesituation med især butikkerne i Hovedstadsregionen og en forudsætning om, at den generelle udvikling går i retning af færre, men stærkere udbudspunkter.

Generelt er der en tendens til, at arealeffektiviteten målt som omsætning pr. m2 bruttoareal inden for detailhandelen er faldende. I dag ligger effektiviteten i Brøndby kommune på ca. 29.000 kr./m2 bruttoareal inden for dagligvarer og 13.000 kr./m2 bruttoareal inden for udvalgsvarer, hvilket som gennemsnit betragtet er lavt for dagligvarer og meget lavt for udvalgsvarer. Generelt er der meget stor forskel på arealeffektiviteten fra butik til butik. Der er en generel tendens til, at arealbelastningen målt som omsætning pr. m2 salgsareal inden for detailhandelen er faldende i disse år og det må forventes, at denne tendens også gør sig gældende i fremtidens detailhandel i Brøndby Kommune.

Den liberalisering af lov om butikstid, der trådte i kraft 1. oktober 2012, vil generelt have en tendens til, at omsætningen tidsmæssigt vil kunne udbredes og således vil behovet for yderligere areal alt andet lige blive mindre. Det er vor vurdering, at udlægget skal foregå, så det i videst mulige omfang styrker den nuværende detailhandel bedst muligt. Af tabel 1.2 fremgår ICP's vurdering af, hvad rammen for nyt butiksareal som minimum bør være frem til 2021. De foreslåede arealudlæg skal ses med udgangspunkt i det areal, der var til rådighed ved registreringen i 2013. Således indgår restrummeligheden samt planlagte og projekterede, men ikke åbnede butikker ikke i nedenstående tabel.

Tabel 2

Der kan være behov for, at det minimale arealudlæg tillægges en buffer, der skal sikre dynamik og fleksibilitet i planlægningen. Det er vor vurdering, at der frem til 2021 minimum bør udlægges 17.000 m2 i Brøndby kommune. Der er tale om et samlet bruttoareal til alle typer af både dagligvarer og udvalgsvarer ekskl. forhandlere af særlig pladskrævende varer. Arealudlæggene bør placeres inden for den allerede eksisterende centerstruktur for yderligere at styrke koncentrationen af detailhandel. Det er vor vurdering, at Brøndby Kommune i dag generelt har en forholdsvis lav dækning af dagligvarer i kommunen som helhed, hvilket understøttes af en lav handelsbalance for dagligvarer på 65 %. Der bør derfor udlægges mere areal til dagligvarehandel i kommunen. Generelt ønsker forbrugerne at købe deres dagligvarer så lokalt som muligt, hvis det rigtige udbud findes. Derfor er det væsentligt, at der etableres en række dagligvarebutikker i Brøndby Kommune. For at styrke den eksisterende detailhandel bedst muligt bør udviklingen foregå i de eksisterende udbudspunkter i kommunen.

På udvalgsvareområdet skal det fremtidige arealudlæg ses som muligheden for at etablere større udvalgsvarebutikker, som kan styrke de eksisterende centerdannelser.

Særligt pladskrævende varer 

Der er i dag 9 butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer i Brøndby kommune. Disse er alle bilforhandlere med et salgslokale, og de har et samlet bruttoareal på 19.700 m2. Den trafikale tilgængelighed vurderes fremover at blive meget væsentlig for disse butikstyper, da de oftest har et stort opland. Herudover er det vigtigt, at man arbejder på at koncentrere de særligt pladskrævende butikker, da især bilforhandlere har en god synergieffekt af at være placeret tæt på hinanden. Mange steder i Brøndby er der en god trafikal tilgængelighed og god synlighed. Blandt andet ved Roskildevej (Vibeholm), tilkørslen til motorring 3 og Søndre Ringvej. Det er ligeledes her, kommunens store udvalgsvarebutikker primært er placeret. Arealudlægget til særlig pladskrævende varegrupper er baseret på et skøn over hvilke butikstyper, der kan være interesserede i at etablere sig i kommunen.

Brøndby Kommune har i Kommuneplan 2009-2021 foretaget et arealudlæg på 15.000 m2 langs Søndre Ringvej. Den samlede ramme i seneste kommuneplan var således 24.200 m2, heraf er 19.700 m2 disponeret. På trods af at der generelt ikke i det kommende år vil være nogen betydelig interesse for at opføre nye butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer som biler, er det ICP's vurdering, at man bør udlægge mere areal til særligt pladskrævende butikker især på Søndre Ringvej. Der bør især være mulighed for at etablere byggemarkeder i kommunen. Det er derfor ICP's vurdering, at der bør udlægges yderligere 15.000 m2 til særligt pladskrævende varer i Brøndby kommune.

Bymidten Brøndby Strand Centrum

Brøndby Strand Centrum er udpeget til bymidte i Brøndby Kommune og er et væsentligt indkøbssted for dagligvarer i bydelen Brøndby Strand. Bymidten har i dag et godt udbud af dagligvarer, mens udbuddet af udvalgsvarer er på et mere begrænset niveau. Det er vigtigt, at man fortsat arbejder på at koncentrere detailhandelen i Brøndby Strand i Brøndby Strand Centrum. En eventuel etablering af et varehus i Brøndby Strand Centrum vil styrke detailhandelsudbuddet og dermed øge handelsbalancen for både dagligvarer og udvalgsvarer i området. Omvendt vil en etablering have konsekvenser for den eksisterende detailhandel i bydelen. Herudover kan bymidten suppleres med enkelte mindre standardiserede udvalgsvarebutikker, som kan understøtte centrets funktion som det primære indkøbssted i bydelen. Herudover kan der etableres større udvalgsvarebutikker, som i kraft af deres profil og sortiment kan tiltrække deres egne kunder.

Bydelscenter Brøndbyøster

Bydelscentret Brøndbyøster er i dag et væsentligt indkøbssted for dagligvarer i det omkringliggende nærområde. Det er vigtigt, at man fortsat arbejder på at koncentrere udbuddet yderligere på Nygaards Plads, især med at styrke den fysiske sammenhæng mellem den nye bebyggelse Arkaderne og butikstorvet ved stationen. Herunder bør Kulturhuset og bibliotek i højere grad inddrages i bydelscentret. Det er ICP's vurdering, at en eventuel udvidelse af detailhandelsarealet i bydelscenter Brøndbyøster alene vil give forbrugerne i lokalområdet bedre indkøbsforhold.

Set i lyset af konkurrencesituationen med den korte afstand til Rødovre Centrum vil det ikke være hensigtsmæssigt at etablere et større udbud af mindre udvalgsvarebutikker. Den type udvalgsvarebutikker, der eventuelt skulle placeres her er, enten meget lokalt orienterede som optiker, cykelhandler og farve/tapet eller qua den gode placering ved Roskildevej kan der alternativt skabes plads til flere store udvalgsvarebutikker som for eksempel autoudstyr, dyrehandel, køkkener eller møbler.  

Bydelscenter Brøndbyvester

Bydelscentret bør indeholde et varehus på 3.500 m2 samt en større udvalgsvarebutik og særligt pladskrævende butikker, således at man bygger videre på den type butikker, der allerede er i området. Den tætte placering på Glostrup ShoppingCenter samt den generelle udvikling, hvor de mindre udvalgsvarebutikker koncentreres i store udbudspunkter, gør det ifølge ICP vanskeligt at etablere mindre udvalgsvarebutikker på Sdr. Ringvej, Park Allé samt på Kirkebjerg Parkvej.

For at sikre en god lokalforsyning med dagligvarer er det muligt at udlægge areal til enkeltstående dagligvarebutikker for eksempel i forbindelse med en byfornyelsesplan for området omkring Kirkebjerg Parkvej. Dagligvarebutikken skal dog alene sørge for lokalområdets daglige forsyning. 

×

{Send response}

{Contact}

{Text}

{Response}

{Consent}

{Receipt}